PROVOZNÍ/UBYTOVACÍ ŘÁD

Apartmentshumpolec.cz

(dále také jen „apartmán“ nebo „ubytovatel“)

provozovaného:

Conbergs s.r.o.

IČO: 06604587

se sídlem / místem podnikání : Vilémov 16, Humpolec, 396 01

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 

 • Ubytování hostů v apartmánovém domě Apartmentshumpolec.cz se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě apartmán Apartmentshumpolec.cz (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace včetně elektronické formy.
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v apartmánu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany  apartmánu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

 1. Uzavření smlouvy, rezervace
 • Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře (webových stránek), emailem na adresu ubytovatele, nebo elektronicky zprostředkovatelem ubytování.
 • Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 50%-100% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 30 a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši před nástupem k ubytování.
 • K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2.2 tohoto článku není záloha vyžadována.

 

 • Host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem příjezdu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Tento doklad zašle hostovi na e-mail uvedený v rezervaci. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.
 • Ubytovatel je oprávněn při platbě převodem požadovat úhradu kauce určené k úhradě škod způsobených hostem v průběhu pobytu a je stanovena dle délky doby pobytu a počtu hostů.
 • Host se zavazuje seznámit a následně dodržovat ubytovací řád, který si přečetl, porozuměl mu a odsouhlasil odesláním rezervačního formuláře z webových stránek provozovatele a zprostředkovatelů.

 

 1. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 

 • Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.
 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech) Sazba storno poplatku (v %)
60 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 0 % z výše uhrazené zálohy
59–30 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 50 % z výše uhrazené zálohy
29–14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 75 % z výše uhrazené zálohy
13–1 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování 100 % z výše uhrazené zálohy
 • V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.
 1. Příjezd do apartmánu

 

 • Ubytovaný ohlásí svůj příjezd písemnou formou sms, e-mail, elektr.zprávou provozovateli.
 • Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od15 do 18hod.
 • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta.. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena písemným zasláním e-mailem, sms zprávou ubytovateli.
 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 1. Obecná pravidla ubytování
 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory apartmánového domu a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Při nástupu do ubytování obdrží host klíč,od pokoje a vstupní číselný kód od vstupu do apartmánového domu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
 • Venkovní prostor je monitorován kamerovým systémem.
 • Host je povinen:
 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
 • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách apartmánového domu způsobil(y);
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
 • při odchodu z apartmánu zanechat klíč v pokoji na jídelním stole.
 • V případě, že i přes upozornění bude chování ubytovaných odporovat dobrým mravům či hrubě porušovat tento Ubytovací řád, má provozovatel právo s okamžitou platností ukončit pobyt hosta bez jakékoli finanční náhrady i před uplynutím dohodnuté doby. Nárok provozovatele vymáhat úhradu škod či ztrát na ubytovaném tím není nijak dotčen ani krácen.
 • Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 • Ubytovaným není dovoleno brát na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž úschovu není v apartmánu vyhrazené místo.
 • Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze na vlastní nebezpečí za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, apod.), kdy rodiče ručí za děti . Provozovatel upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru.
 • Vstup do objektu je na vlastní nebezpečí.
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 • Motorová vozidla smí být zaparkována jen na určených místech. Tato parkovací plocha není hlídaná a provozovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.
 • Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování výhradně pouze se souhlasem ubytovatele;
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
 • umístit v prostorách apartmánového domu zvířata.
 • umístit ve venkovních prostorách jakýkoliv stan, altán apod. bez vědomí ubytovatele.
 • Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • drže, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit; to neplatí v případě venkovních prostor umístěných mimo pozemek apartmánového domu vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
 • používat otevřený oheň
 1. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
 • Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.
 • Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.
 1. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a ve společných prostorách.
 • Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 • V případě ztráty klíčů nebo zapomenutí klíčů od pokoje ve dveřích zevnitř pokoje uhradí host náklady související s otevřením pokoje (jednorázový fixní poplatek 800kč), při ztrátě klíče celkovou výměnu, včetně klíčové vložky dveří (jednorázový fixní poplatek 1 290 Kč).
 • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena z garance platební karty dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než garance, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
 1. Odjezd z apartmánu
 • Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10hod.
 • Host zanechá klíče uvnitř apartmánu na jídelním stole a uzavře dveře obvyklým způsobem.
 1. Informace o nakládání s osobními údaji

 

 • Apartmánový dům zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních
 • Za účelem rezervace jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Příjmení, jméno hosta, telefonní kontakt, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, údaje spojena s platbou kartou prostřednictvím platební brány a garancí platební kartou a to na základě [doplňte] získané z veřejně dostupných zdrojů/jiných zdrojů/od hosta.
 • Osobní údaje bude apartmánový dům zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených apartmánovým domem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
 • Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, naleznete na [doplňte odkaz]
 • Osobní údaje bude apartmánový dům zpracovávat po dobu [doplňte roky nebo kritéria použitá pro stanovení této doby].
 • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem , jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovatel Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 • Kontaktní údaje ubytovatele : Conbergs s.r.o., Vilémov 16, Humpolec, 396 01, info@conbergs.cz

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.12.2017.

Apartmentshumpolec.cz